AREÁL TJ MLADĚJOVICE

Děkujeme Obci Mladějovice, sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří společnou měrou přispěli k rekonstrukci fotbalového hřiště.


VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Provozní řád víceúčelového hřiště Mladějovice

Majitel a provozovatel: Obec Mladějovice
E-mail: obec@mladejovice.cz

 • Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na tel. č.: 732 744 367
 • Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
 • Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!
 • Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!

Provozní podmínky

 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Nošení nápojů a potravin do areálu hřiště je zakázáno.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • střelba míčem proti plotu s bezprostřední blízkosti
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště.

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám.

Povinnosti uživatele

 • Uživatel si převezme vždy hřiště připravené ve výchozím stavu = na hru tenis.

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.

 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Rezervace víceúčelového hřiště

 • Provozní doba: od 1.4. do 31.10. (dle počasí)
 • Časová rezervace
 • Správcem hřiště stanoven p. Jemelík Miroslav, tel. 732 744 367
 • Zájemci si budou rezervovat hřiště u provozovatele osobně nebo telefonicky na čísle 724 858 146 - obecní úřad.
 • Hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce hřiště.
 • Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději jeden den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Druh sportu Čas Vstupné domácí / cizí Počet hráčů

Tenis, badminton 1 hodina zdarma / 100,- 2-4
Kolektivní sporty 1 hodina zdarma / 400,- 5 a více
Sportovní turnaj 1 den 1000,- / 3000,-

V případě, že budou na hřišti hráči domácí i cizí, budou poplatky poloviční

 • 2 - 4 hráči uhradí 50,-Kč / na hodinu za vstup na hřiště
 • 5 a více hráčů uhradí 200,- Kč / na hodinu za vstup na hřiště
Vytvořte si webové stránky zdarma!